skip to Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN THE BASE FITNESS & MORE

 1. Algemeen

1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen Overeenkomst) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van The Base Fitness & More (hierna; “The Base Fitness & More”).

1.2. De lidmaatschapsacties hebben alleen betrekking op de 24 en 48 weken lidmaatschapsvormen van The Base Fitness & More.

 1. Voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van The Base Fitness & More en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen The Base Fitness & More en het Lid.

2.2. The Base Fitness & More is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. The Base Fitness & More zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden 4 weken na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door The Base Fitness & More te zijn ontvangen.

 1. Lidmaatschap

3.1. Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’.

3.2. Het Lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij (online) inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan The Base Fitness & More mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. (Dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap (hierna; “Bedrijfslidmaatschap”)).Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14de dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is The Base Fitness & More gerechtigd om voor het aantal dagen dat het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van The Base Fitness & More, kosten in rekening te brengen (kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van The Base Fitness & More).

3.3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van The Base Fitness & More worden overgedragen.

3.4. The Base Fitness & More behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.5. The Base Fitness & More zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas(indien deze is verstrekt) binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

3.6. Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club van The Base Fitness & More, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.thebasefitness.nl

 1. Lidmaatschapsgelden

4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van The Base Fitness & More, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.

4.4. The Base Fitness & More behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan The Base Fitness & More te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van The Base Fitness & More tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

4.6. Indien The Base Fitness & More over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan The Base Fitness & More het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van The Base Fitness & More tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.

4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief. The Base Fitness & More biedt verschillende kortingsvormen aan op dit reguliere tarief. Deze kortingsvormen worden bepaald aan de hand van de duur van de lidmaatschappen Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van 24 weken of 48 weken opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van The Base Fitness & More.

4.8. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen 14 dagen na het verzoek van The Base Fitness & More of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van 24 weken, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief, geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Indien een Lid een lidmaatschap aangaat voor 24 maanden of 48 weken met een bijbehorend kortingstarief en de betreffende duur is verstreken, dan wordt overeenkomst verlengd met inachtneming van artikel 7.1.

4.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. The Base Fitness & More is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4.10. The Base Fitness & More is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 12 weken vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 1. Privacy

5.1. The Base Fitness & More verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

5.2. The Base Fitness & More verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van The Base Fitness & More en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van The Base Fitness & More.

5.3. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. The Base Fitness & More kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan The Base Fitness & More.

 1. Lidmaatschapspas

6.1.Indien er in de toekomst lidmaatschapspassen komen dan, zal het Lid deze ontvangen na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van The Base Fitness & More en is strikt persoonlijk.

 1. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

7.1. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van 4 weken.

7.2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij The Base Fitness & More verkrijgbaar opzegformulier of middels een eigen opzegbrief. Een schriftelijke opzegging dient het Lid te richten aan The Base Fitness & More, Henri Dunantweg 2A, te Zutphen. In geval het Lid zich online heeft ingeschreven, kan het Lid ook online (via de website www.thebasefitness.nl) of per e-mail (info@thebasefitness.nl) opzeggen. (vereisten eigen opzegbrief of e-mail; lidnummer, akkoord opzegtermijn van 4 weken en reden)

7.3. Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen, adviseert The Base Fitness & More deze per aangetekende post te verzenden.

7.4. Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van The Base Fitness & More – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van The Base Fitness & More of een met The Base Fitness & More gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 28 dagen.

7.5. The Base Fitness & More mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 1. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
 3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
 4. indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
 1. Opschorting (tijdelijk stopzetten)

8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van The Base Fitness & More het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 24 weken, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van The Base Fitness & More – deugdelijk bewijs.

8.2. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

8.3. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 1. Openingstijden

9.1. The Base Fitness & More is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

9.2. The Base Fitness & More is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.3. The Base Fitness & More is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van The Base Fitness & More , of een met The Base Fitness & More gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van The Base Fitness & More of een met The Base Fitness & More gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

 1. Klachten en Informatieverplichting

10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

10.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer The Base Fitness & More kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

10.3. In geval van klachten met betrekking tot The Base Fitness & More dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de receptionist(e) en in tweede instantie tot The Base Fitness & More, zoals beschreven op de website (www.thebasefitness.nl).

 1. Personal Training

11.1. The Base Fitness & More, dan wel derden, bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. The Base Fitness & More is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens The Base Fitness & More of haar leidinggevenden.

12.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch The Base Fitness & More, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 1. Huisreglement

13.1. Het Lid is bekend met de door The Base Fitness & More gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

13.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

 1. Slotbepalingen

14.1. Op alle door The Base Fitness & More gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2. Overeenkomsten tussen het Lid en The Base Fitness & More kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

14.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Back To Top